Menu Zamknij

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin obowiązuje we wszystkich mieszkaniach studenckich i akademikach zarządzanych
  przez firmę Sofa, której pełna nazwa brzmi Sofa Poznań sp. z o.o.
 2. Zespół Sofy sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tego regulaminu, odpowiadając zarówno
  przed właścicielami budynków, jak i lokatorami, za prawidłowe funkcjonowanie akademików.

§ 2 ZASADY ZAKWATEROWANIA

 1. Wynajmujemy pokoje wedle kolejności zgłoszeń, dlatego im wcześniej dokonasz rezerwacji, tym szerszy będziesz mieć wybór w kwestii miejsca zamieszkania.
 2. Czynsz naliczany jest od zadeklarowanej daty zakwaterowania. W praktyce oznacza to, że jeśli wprowadzisz się później niż planowałaś/eś (np. wędrówka po górach się przedłużyła i zamiast 1 września, zjawiasz się w Poznaniu 19 września), musisz opłacić czynsz za cały miesiąc.
 3. W dniu zakwaterowania należy mieć przy sobie:
  a) dowód osobisty lub paszport,
  b) dowód wpłaty kaucji,
  c) umowę najmu.
 4. Studentkom i Studentom, którzy u nas mieszkają, przysługuje pierwszeństwo rezerwacji pokoju na kolejny rok. Jeśli do 31 maja zgłosisz chęć przedłużenia najmu, gwarantujemy, że po wakacjach pokój będzie na Ciebie czekać. Możesz spokojnie zdawać egzaminy i jechać na wczasy.

§ 3 ZASADY WYKWATEROWANIA

 1. Zanim się wyprowadzisz i przekażesz nam klucze pamiętaj, aby:
  a) zgłosić nam termin wykwaterowania przynajmniej 3 dni wcześniej,
  b) uregulować ewentualne zaległości w opłatach,
  c) zabrać wszystkie swoje rzeczy i pozostawić pokój w ogólnym porządku, zbliżonym do zastanego w momencie zakwaterowania.

§ 4 PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA W NASZYCH AKADEMIKACH

 1. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do:
  a) przestrzegania warunków umowy, regulaminu oraz przepisów bhp i ppoż.,
  b) zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami życia społecznego i zasadami koleżeństwa, umożliwiając naukę oraz odpoczynek wszystkim współlokatorom,
  c) utrzymania czystości i ładu w pokoju oraz w częściach wspólnych. W przypadku braku sprzątania części wspólnych, możemy na każdego Najemcę/Najemczynię nałożyć karę w wysokości od 100 zł do 200 zł (słownie: od stu do dwustu złotych).
  d) szanowania Natury m.in. poprzez prawidłowe segregowanie śmieci i rozsądne korzystanie z wody, gazu oraz energii elektrycznej,
  e) utrzymania czystości i ładu w pokoju oraz w częściach wspólnych,
  f) jak najszybszego zgłaszania usterek oraz zniszczeń pracownikom Sofy.

 2. Jako Najemczyni/Najemca bierzesz odpowiedzialność za powierzone Ci przez Sofę mienie, m.in. meble oraz sprzęt. Po okresie obowiązywania umowy jesteś zobowiązana/y do jego zwrotu w stanie niezmienionym pod względem ilościowym, a także jakościowym, oczywiście wziąwszy pod uwagę normatywne zużycie w ramach prawidłowego użytkowania.

 3. Za zawinione braki w sprzęcie, uszkodzenia urządzeń, wyposażenia lub wnętrza ponosisz indywidualną odpowiedzialność materialną.

 4. Jeśli nie będzie możliwe ustalenie sprawcy ewentualnego uszkodzenia, odpowiedzialność będzie miała charakter solidarny i koszty zostaną rozłożone w równych częściach na wszystkich lokatorów danego mieszkania.

 5. Jeżeli zostaniesz obciążona/y karą finansową, należy ją uregulować w wyznaczonym przez nas terminie. Szkoda nie może zostać pokryta z kaucji, gdyż ta rozliczana jest dopiero po wyprowadzce i zdaniu pokoju (patrz: § 2 punkt 7 Umowy najmu).

 6. Każdy/a Najemca/Najemczyni jest zobowiązany/a do dołączenia oraz aktywnego uczestniczenia w grupie na what’s upie dotyczącej mieszkania, do którego się wprowadza.

§ 5 ZASADY ODWIEDZIN

 1. Oczywiście możesz przyjmować u siebie gości, przy czym musi się to odbywać poza godzinami ciszy nocnej i w ogólnym poszanowaniu dla wszystkich współlokatorów.
 2. Jesteś odpowiedzialna/y za zachowanie swoich gości, oni zaś zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
 3. Osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających nie mogą przebywać na terenie akademika.
 4. Za ewentualne udostępnienie pokoju osobom trzecim, np. nocowanie gości, którym uciekł ostatni tramwaj, grozi kara umowna (patrz: § 4 punkt 3 Umowy najmu).
 5. Pracownikom Sofy przysługuje prawo do legitymowania osób znajdujących się na terenie akademika. W uzasadnionych przypadkach możemy również zabronić osobom z zewnątrz wstępu na teren obiektu, jak również nakazać gościom zakłócającym spokój natychmiastowe opuszczenie budynku.
 6. Zarówno mieszkańcy akademików, jak i zespół Sofy, mają prawo, a w uzasadnionych przypadkach wręcz obowiązek, wezwać właściwe służby porządkowe.

§ 6 ZAKAZY, ZAKAZY, ZAKAZY…

 1. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort życia wszystkich lokatorów Sofy na terenie naszych akademików nie wolno:
  a) używać kuchenek gazowych/elektrycznych, czajników, pralek itp. poza pomieszczeniami do tego celu przeznaczonymi, np. gotujemy tylko w kuchni 
  b) używać dodatkowych (własnych) grzejników, palników, grzałek itp.;
  c) samodzielnie dokonywać napraw czy przeróbek urządzeń, instalacji itp.;
  d) wymieniać zamków w drzwiach pokoju/mieszkania ani dorabiać kluczy bez naszej zgody;
  e) dokonywać zmian w umeblowaniu czy w wystroju pokoju, dotyczy to zwłaszcza wiercenia otworów w ścianach, montowania własnych mebli czy wymiany mebli między pokojami – tego rodzaju ingerencje wymagają naszej uprzedniej zgody;
  f) wnosić i przechowywać przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia bądź mienia współlokatorów lub powodować zrozumiałe niedogodności dla innych;
  g) wprowadzać i trzymać zwierząt na terenie akademika, z wyjątkiem pojedynczych mieszkań do tego przygotowanych – wymagana jest wcześniejsza zgoda pracownika Sofy;
  h) palić wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi;
  i) umieszczać ogłoszeń poza miejscami do tego przeznaczonymi;
  j) prowadzić jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, rozrywkowej czy też gastronomicznej.

§ 7 PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Cisza nocna obowiązuje wszystkich mieszkańców w godzinach od 22:00 do 6:00.

 2. Możemy od czasu do czasu kontrolować przestrzeganie zasad regulaminu oraz umowy, toteż przysługuje nam prawo wstępu do mieszkań. Ewentualne inspekcje pokoi przeprowadzane są w godzinach od 7:00 do 22:00 w obecności Najemczyń/Najemców.

 3. W przypadku podejrzenia: naruszania przepisów, awarii wymagającej niezwłocznej naprawy, sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, itp. zastrzegamy sobie prawo wstępu do pokoi także po godzinie 22:00 oraz podczas nieobecności lokatorów.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Spory studenckie wynikające z zamieszkiwania w naszych akademikach rozpatruje osoba reprezentująca Sofę, niemniej spróbujcie najpierw porozumieć się we własnym zakresie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności materialnej za prywatne mienie naszych lokatorów.
 3. W sytuacji naruszenia przepisów niniejszego regulaminu podlegasz odpowiedzialności dyscyplinarnej, w skrajnym przypadku może to oznaczać wydalenie z akademika w trybie natychmiastowym  (patrz: § 5 punkt 2 i 3 Umowy najmu).
 4. Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, komfort oraz spokój. Dokładamy wszelkich starań, by w akademikach Sofy panowała międzyludzka harmonia, a ze względu na szacunek dla Natury szukamy coraz bardziej ekologicznych rozwiązań. Jeśli masz jakieś sugestie lub pomysły, nie wahaj się nimi z nami podzielić!